3Ds max, პროფესიონალური

3Ds max, ინტერიერის შექმნა

ახალი!

3Ds max, პროფესიონალური

რას ვისწავლი?

ვისთვის არის განკუთვნილი?

აირჩიეთ ეს კურსი, თუ თქვენ

 • მუშაობთ ან სურვილი გაქვთ იმუშაოთ ინტერიერის დიზაინის სფეროში;

 • ხართ არქიტექტორი, და თქვენი მიზანია არქიტექტურული ობიექტების მოდელირება და რენდერი;

 • ხართ სტუდენტი და სწავლობთ ინტერიერის დიზაინს ან არქიტექტურას;

 • არ ხართ არც არქიტექტორი და არც ინტერიერის დიზაინერი, მაგრამ სურვილი გაქვთ შექმნათ ობიექტების რეალისტური 3დ მოდელები.

პირობები

სასწავლო კურსი: ინდივიდუალური

გაკვეთილების რაოდენობა: 24

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი

კურსის ღირებულება: 520 ლ

online სწავლა: Skype-ით

კურსს მიუძღვნება საერთაშორისო Autodesk-ის სერტიფიკატის მქონე პროფესიონალური მასწავლებელი

      შეისწავლება მოდელირება, ფაქტურების დადება, კამერებისა და განათების დაყენება და ვიზუალიზაცია Vray რენდერით.

ძირითადი თემები:

 • სტანდარტული და გართულებული პრიმიტივების შექმნა. მათი გეომეტრიული პარამეტრების შეცვლა;

 • ხაზებთან მუშაობა და შესაბამისი ბრძანებები: Refine, Connect, Bezier, Bezier Corner, Smooth, Corner, Reset Tangents, Fillet, Chamfer, Outline, Create Line, Attach, Detach Segment, Divide, Fuse, Weld, Cross Section, ჩანართები Interpolation და Rendering ;

 • რედაქტირებად პოლიგონალურ ობიექტთან მუშაობა - Editable Poly - და შესაბამისი ბრძანებები: Extrude, Outline, Inset, Bevel, Bridge, Connect, Cap, Chamfer, Tessellate, Attach, Detach, Create, Collapse, Slice Plane, QuickSlice, Cut, Make Planar, Insert Vertex, Hinge From Edge, Smoothing Groups, Constraints, Loop, Ring, Grow, Shrink, Soft Selection, Preserve UVs;

 • მოდელირების მოდიფიკატორები: Extrude, Sweep, Lathe, Edit Spline, CrossSection, Surface, Turbosmooth, Meshsmooth, FFd box, FFd cyl, Bend, Taper, Twist, Noise, Squeese, Stretch, Push, Lattice, Relax, Shell, Slice, Wave, Ripple, Affect Region, Spherify, VertexPaint;

 • შედგენილი ობიექტები: Boolean, ShapeMerge, Loft, Scatter;

 • ბრძანებები: Array, Align, Spacing tool, Hide Selection, Freeze Selection, Mirror, Move, Rotate, Scale, Snaps Toggle;

 • ქსოვილის შექმნის მოდიფიკატორები: Garment Maker, Cloth;

 • ბეწვის (ბალახის) შექმნის მოდიფიკატორი Hair and Fur;

 • ობიექტზე ფაქტურის დადება, ჩანართი Material Editor;

 • ფაქტურის დადების მოდიფიკატორები: UVW map,Unwrap UVW, UVW Xform;

 • პროცედურული რუკები: Cellular, Checker, Dent, Falloff, Gradient, Gradient Ramp, Marble, Mask, Mix, Noise, Perlin Marble, Raytrace, Smoke, Speckle, Splat, Stucco, Swirl, Tiles, Waves, Vertex Color, Advanced Wood;

 • კამერის დანიშნულება, დაყენება, პარამეტრები;

 • სტანდარტული და ფოტომეტრიული განათება;

 • Vray რენდერის ინსტალაცია, 3ds max-ში Vray-ზე გადართვა და პარამეტრების დაყენება - ჩანართები: Global illumination,  Irradiance map, Light cache, Image filter, Image Sampler, Progressive image sampler, Invironment, Color mapping;

 • Vray-ის სტანდარტული მასალა VrayMtl - ლითონის, სარკის, მინის, ხის, აგურის, ტყავის, პარკეტის და სხვა მასალის შექმნა; Vray-ის თვითნათებადი - VrayLightMtl - და გამჭვირვალე მასალის შექმნა

 • Vray-ის განათება: VrayLight, VrayIES, VraySun (VraySky);

 • პროცედურული რუკა VrayHDRI, მრავალწახნაგოვან ობიექტებთან მუშაობა VrayProxy;

 • 3ds max-ის ცხელი ღილაკების დაყენება, ინტერნეტ-რესურსის გამოყენება (ბმულები).

3Ds max, ინტერიერის შექმნა

რას ვისწავლი?

ვისთვის არის განკუთვნილი?

აირჩიეთ ეს კურსი, თუ თქვენ

 • მუშაობთ ან სურვილი გაქვთ იმუშაოთ ინტერიერის დიზაინის სფეროში;

 • ხართ სტუდენტი და ინტერიერის დიზაინს სწავლობთ.

პირობები

სასწავლო კურსი: ინდივიდუალური

გაკვეთილების რაოდენობა: 16

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი

კურსის ღირებულება: 350 ლ

online სწავლა: Skype-ით

კურსს მიუძღვნება საერთაშორისო Autodesk-ის სერტიფიკატის მქონე პროფესიონალური მასწავლებელი

ახალი!

      შეისწავლება ინტერიერის შექმნის პროცესი ნახაზიდან საბოლოო სურათამდე.
"3Ds max, პროფესიონალური" კურსთან შედარებით, ნაკლებად გავჩერდებით მოდელირებაზე - რთულ მოდელებს გადმოვიწერთ შესაბამისი ვებ-გვერდებიდან და მათთან ვიმუშავებთ, რაც ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ინტერიერის დიზაინის პროექტზე მუშაობისას. 

      შეისწავლება მარტივი მოდელირება, მზა მოდელებთან მუშაობა, ფაქტურების დადება, კამერებისა და განათების დაყენება - განიხილება ინტერიერის განათების ვარიანტები, და ვიზუალიზაცია Vray რენდერით.

ძირითადი თემები:

 • სტანდარტული და გართულებული პრიმიტივების შექმნა. მათი გეომეტრიული პარამეტრების შეცვლა;

 • ხაზებთან მუშაობა და შესაბამისი ბრძანებები: Refine, Connect, Bezier, Bezier Corner, Smooth, Corner, Reset Tangents, Fillet, Chamfer, Outline, Create Line, Attach, Detach Segment, Fuse, Weld, ჩანართები Interpolation და Rendering ;

 • რედაქტირებად პოლიგონალურ ობიექტთან მუშაობა - Editable Poly - და შესაბამისი ბრძანებები: Extrude, Outline, Inset, Bevel, Bridge, Connect, Cap, Chamfer, Attach, Detach, Slice Plane, Cut, Smoothing Groups, Loop, Ring, Grow, Shrink, Preserve UVs;

 • მოდელირების მოდიფიკატორები: Extrude, Sweep, Lathe, Edit Spline, Turbosmooth, FFd box, FFd cyl, Bend, Shell, Slice;

 • შედგენილი ობიექტები: Boolean, Scatter;

 • ბრძანებები: Array, Align, Spacing tool, Hide Selection, Freeze Selection, Mirror, Move, Rotate, Scale, Snaps Toggle;

 • ქსოვილის შექმნის მოდიფიკატორები: Garment Maker, Cloth;

 • ბეწვის (ბალახის) შექმნის მოდიფიკატორი Hair and Fur;

 • ობიექტზე ფაქტურის დადება, ჩანართი Material Editor;

 • ფაქტურის დადების მოდიფიკატორები: UVW map, Unwrap UVW, UVW Xform;

 • პროცედურული რუკები: Cellular, Checker, Dent, Falloff, Gradient, Gradient Ramp, Marble, Mask, Mix, Noise, Perlin Marble, Raytrace, Smoke, Speckle, Splat, Stucco, Swirl, Tiles, Waves, Vertex Color, Advanced Wood;

 • კამერის დანიშნულება, დაყენება, პარამეტრები;

 • სტანდარტული და ფოტომეტრიული განათება;

 • Vray რენდერის ინსტალაცია, 3ds max-ში Vray-ზე გადართვა და პარამეტრების დაყენება - ჩანართები: Global illumination,  Irradiance map, Light cache, Image filter, Image Sampler, Progressive image sampler, Invironment, Color mapping;

 • Vray-ის სტანდარტული მასალა VrayMtl - ლითონის, სარკის, მინის, ხის, აგურის, ტყავის, პარკეტის და სხვა მასალის შექმნა; Vray-ის თვითნათებადი - VrayLightMtl - და გამჭვირვალე მასალის შექმნა

 • Vray-ის განათება: VrayLight, VrayIES, VraySun (VraySky);

 • პროცედურული რუკა VrayHDRI;

 • 3ds max-ის ცხელი ღილაკების დაყენება, ინტერნეტ-რესურსის გამოყენება (ბმულები).